Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Mistradar
Bart Heirweg
Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde, België
info@mistradar.be
+32 (0) 473 481 911
Ondernemingsnummer 0819 101 454
BTW BE 0819 101 454

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bart Heirweg een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde BTW BE 0819 101 454, (hierna 'Mistradar') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mistradar moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mistradar aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mistradar niet. Mistradar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mistradar is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mistradar. Mistradar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Om lid te worden van Mistradar voegt de Klant een ‘brons’, ‘zilver’ of ‘goud’ abonnement toe aan zijn winkelwagentje. Vervolgens klikt de Klant op ‘afrekenen’ en wordt hij/zij doorverwezen naar de checkout pagina. De Klant vult daar zijn/haar klantgegevens en factuurinformatie in. Na het bevestigen van deze informatie wordt de Klant doorverwezen naar het besteloverzicht, waar de Klant de bestelling nog moet bevestigen na controle van alle gegevens. De Klant wordt doorverwezen naar het betaalplatform. De betaling wordt afgehandeld door Mollie via een beveiligde connectie.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen aangeboden door Mollie:

  • Belfius Direct Net
  • KBC
  • iDeal
  • Bancontact
  • overschrijving
  • Paypal

Mistradar is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Abonnement

Een abonnement bij Mistradar biedt toegang tot het bediligde gedeelte van Mistradar. Een abonnement geeft de Klant automatisch het recht zijn account te configureren. Er is sprake van een abonnement met een duur van 6 of 12 maanden dat aan het einde van deze duur komt te vervallen. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de mogelijkheid geboden om het abonnement voor een periode van 6 of 12 maanden opnieuw af te sluiten. Voor de Klant geldt bij een online-bestelling het recht om de koop ongedaan te maken, waarbij de Klant tot 14 dagen heeft om af te zien van zijn bestelling.

Opschorting bij het niet hernieuwen

Wanneer de klant het abonnement niet hernieuwd, zal de account aan het einde van de vooruitbetaalde abonnementsperiode worden gesuspendeerd. Wanneer de account wordt gesuspendeerd betekend dit dat het niet langer toegankelijk is en uiteindelijk verwijderd zal worden.

Gebruik van klantengegevens

Een abonnement op een webhotel bij Mistradar is inclusief automatische registratie van de naam, het adres en emailadres van de Klant in de mailinglijst van Mistradar. Klanten die niet op deze manier geregistreerd wensen te zijn, dienen Mistradar hiervan zelf op de hoogte te brengen.

Contact

Vragen met betrekking tot support, verkoop en administratie worden binnen de 48 uur via e-mail behandeld, voor zover dit mogelijk is.

Adresgegevens

Klanten zijn verplicht Mistradar te informeren over hun huidige woonplaats en e-mailadres. Dit kan worden gedaan via het Configuratiescherm, waar de adresgegevens en het e-mailadres kunnen worden gewijzigd.

Betaling van abonnementen

Abonnementen dienen - ongeacht het type abonnement - 6 of 12 maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

Duur van abonnement

Een abonnement duurt 6 of 12 maanden, of totdat het opgezegd wordt door Mistradar.

Abonnementswijzigingen

Een abonnement op Mistradar kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kan alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode.

Betrouwbaarheid van deze dienst, storingen en informatie op deze website

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de beschikbaarheid en de nauwkeurigheid van Mistradar en de inhoud van deze website te garanderen, garandeert Mistradar niet dat de nauwkeurigheid en de beschikbaarheid van deze diensten of de inhoud van deze website foutvrij zal zijn. Mistradar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze dienst of de inhoud van deze website en is niet aansprakelijk voor het daarbij geleden verlies (met uitzondering van direct verlies dat de Klant heeft geleden en die voortvloeit uit Mistradar's nalatigheid of opzettelijke fout). Mistradar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten, schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van Mistradar om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties, industriële acties en uitsluiting, overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mistradar.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "van de sluiting van de overeenkomst".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Mistradar, Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde, info@mistradar.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Mistradar alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mistradar op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Mistradar wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Mistradar geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Mistradar betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken

Klantendienst

De klantendienst van Mistradar is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 481 911, via e-mail op info@mistradar.be of per post op het volgende adres Mistradar, Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mistradar beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Mistradar zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mistradar respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mistradar, Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Mistradar, Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde.

Wij behandelen de Klant zijn gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mistradar heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.
Mistradar houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant opmerkingen heeft over deze privacy statement, hij/zij ons contacteren op Mistradar, Braambrugstraat 20, 9700 Oudenaarde.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

De Klant kan zijn/haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij/zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn/haar browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant akkoord met ons gebruik van cookies.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Mistradar om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mistradar. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.